தெற்காழ்வான்

தெற்காழ்வான் என்பவர் ஸ்வாமி எம்பெருமானார் ஸ்ரீராமாநுஜரின் ஆசார்யராகிய ஸ்வாமி திருக்கோட்டியூர் நம்பியின் திருக்குமாரர். கோளரியாழ்வான் என்பவர் திருக்கோட்டியூரிலே வாழ்ந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர்.

தெற்காழ்வான்  கோளரியாழ்வான் இருவருமே திருக்கோட்டியூர் நம்பியின் சிஷ்யர்கள். இவர்களில் கோளரியாழ்வான் மிகவும் ஆசாரம் உடையவர்.ஆனால் தெற்காழ்வான் அவ்வளவு ஆசாரம் உடையவர் அல்லர்.

ஒரு புண்ணிய தினத்தன்று கோளரியாழ்வான் தெற்காழ்வானை நோக்கி,’இன்றைய புண்ணியதினத்தில் ஸங்கல்ப பூர்வமாகத் திருப்பாற்கடல் புஷ்கரணியில் தீர்த்தமாடினால் நம்முடைய பாபங்கள் தொலையுமே, தோழரே….புண்ணிய தினமாகிய இன்றாவது நீங்கள் ஒரு முழுக்கிடக் கூடாதா?(குளிக்கக்கூடாதா?)’என்று அறிவுறுத்தினார். 

அதற்குத் தெற்காழ்வான்,” நாம்  செய்துள்ள பாபங்கள் ஒன்றிரண்டு முழுக்கால் போய் விடுமோ ?உள்ளே ஸந்நிதியில் எழுந்தருளியுள்ள தெற்காழ்வார் (நரசிங்கப் பெருமாள் திருநாமம்) திருக்கைகளிலுள்ள  சக்ராயுதத்தால் போக்கினால் ஒழிய இன்று ஓரிரண்டு முழுக்குகளால் அவை போகாது ”  அனைத்தும் அவன் திருவுள்ளம் பற்ற வேண்டும் என்று விடை கூறினார். 

இவர்களுடைய உரையாடலைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த ஸ்ரீபராசர பட்டரும் கோளரியாழ்வானும் இந்தத் தெற்காழ்வானைப் பற்றி உட்புகுந்து ஆராயமல் மேலெழுந்த படியாகப் பார்த்து ஆசாரம் குறைந்தவர் என்று நினைத்து விட்டோமே !இந்த நண்பர் எவ்வளவு பாவசுத்தியோடு  இருக்கிறார் ‘என்று மிகவும் வியப்படைந்தனர் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஸ்ரீ ராமானுஜர்  திருவடிகளே சரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s