நிருபாதிக உறவு

நம் எல்லோருக்கும் இரண்டு வகையான உறவுகள் உண்டு. ஒன்று ரத்த சம்பந்தமான உறவு.  இந்த உறவுகள்  அந்தந்த பிறவிக்கானது. ஒரு குடம் நீரோடு உறவும் போகும் . எல்லாப் பிறவியிலும் இதே உறவுகள் தொடருவதில்லை. இவை உத்பாதிக உறவுகள் எனப்படும். தற்காலிகமான உறவுகள் . ஆப்படியானால் நிரந்தர உறவு என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும் அல்லவா ?  அந்த நிரந்தர உறவு யார் ?

 இக்கேள்விக்கு ஆழ்வார்கள் விடை சொல்கிறார்கள்…

 ஊரிலேன் காணியில்லை; உறவு மற்றொருவர் இல்லை என்றார் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்.

 உத்பாதிக உறவு போகும். நிருபாதிக உறவு போகாது. அவனே நினைத்தாலும் போகாது. ‘ உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க இயலாது’ என்று ஆண்டாள் அவனுக்கும் நமக்குமுண்டான உறவு அவனாலும் போகாது,  நம்மாலும் போகாது என்று ஆணித்தரமாகச் சொல்கிறாள். மேலும் திருமங்கை ஆழ்வார் உருக்கமாக ஒரு பாசுரத்தில் பாடுகிறார்

தாயேதந்தையென்றும் தாரமேகிளைமக்களென்றும்,

நோயேபட்டொழிந்தேன் உன்னைக்காண்பதோராசையினால்,

வேயேய்பூம்பொழில்சூழ் விரையார் திருவேங்கடவா.,

நாயேன்வந்தடைந்தேன் நல்கியாளென்னைக்கொண்டருளே.

என் குற்றங்களை பொறுத்தருள வேண்டி சரண் புகுகிறார்.. பிராட்டியை முன்னிட்டு , புருஷாகாரம் முன்னாகச் சரண் புகுகிறார் .ஆழ்வாரின் ‘ நாயேன்  ‘ என்ற வார்த்தைக்கு பெரிய வாச்சான் பிள்ளை வேறு ஒரு கோணம் காட்டுகிறார். ‘  நினாஇருக்கும் நிலையைப் பார்த்தால் கல்லேறி படப் போகிறேன்புதரில் தொட தீண்டினவும் பொகட வேண்டி வரும் ,’ என்கிறாறாம் ஆழ்வார்.ராஜபுத்ரர்கள் நாய்களையே மேல் விழுந்து விரும்புவது போல் ராஜாதி ராஜனான நீயும் என்மேல் விழுந்து விரும்ப வேண்டுமென்பது உள்ளுறை.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s