பஞ்ச பக்‌ஷ பரமான்னம்

பஞ்ச பக்‌ஷ பரமான்னம் என்று பரிபாஷைச்சொல் ஒன்று உண்டு. அது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஐந்து விதமான பக்ஷ்யங்களையும் அவைகளை சாப்பிடும் முறையையும் உணர்த்துகின்றது. ஶ்ரீமத் ராமானுஜர் ஶ்ரீ ரங்கம் கோயிலின் நிர்வாகத்தையும், நம்பெருமாளின் உத்ஸவாதிகளையும் அவனுக்கு சமர்ப்பிக்கும் மரியாதைகளையும், சீர்படுத்திய முறையில் அவன் கண்டருளப்பண்ணும் ப்ரசாதங்களையும் ஐந்து விதமான பக்ஷ்யங்களாக இருக்கவேண்டுமென்று விருப்பம் கொண்டார். அவைகளாவன

 1. பக்ஷ்யம். அதாவது கடித்து சாப்பிடும் பணியாற வகைகள்.

 2. போஜ்யம். விழுங்கி சாப்பிடும் அன்னம். தத்யோன்னம், பொங்கல், புளியோதரை போன்றவை.

 3. லேஹ்யம். நாக்கை ப்ரதானமாக்கி சாப்பிடும் பச்சடி, ஹல்வா போன்றவை.

 4. சோஷ்யம். உறுஞ்சி குடிக்கும் பழச்சாறு, பாயஸம் போன்றவை

 5. பேயம். உதட்டில் படாமல் பருகும் பால் போன்றவை.

இவைகளே பஞ்சபக்‌ஷ பரமான்னம் என்பதாகும். 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s