ஸ்ரீகுருவே நமஹ

”சிவா  தன் குருவிடம் கேட்டார் குருநாரே என்னை பலரும் அவமானப்படுத்துகிறார்கள்.நான் என்ன செய்வது..?

குரு சொன்னார்,  அவற்றைப் பொருட் படுத்தாதீர்கள். என்னால் முடியவில்லையே.அப்படியானால் அவற்றைக் கடந்து செல்லுங்கள். அதுவும் முடியவில்லையே சரி. அப்படியென்றால் அவற்றைக் கண்டு சிரித்து விடுங்கள்.

குருவே அதுவும் முடியவில்லை.குரு சொன்னார்,அவமானங்களை உங்களால் நிராகரிக்க முடியவில்லை,கடக்க முடியவில்லை,கண்டு சிரிக்க முடியவில்லை என்றால் சீடரே….நீங்கள் அந்த அவமானங்களுக்கு  தகுதியுடையவர்தான்  என்று அர்த்தம்*..இப்ப என்ன பண்ணலாம் நீங்களே முடிவு பண்ணுங்கள்.

குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு

குரு தேவோ மகேஸ்வர;

குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா

தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s