பன்னிரெண்டு  திருநாமங்கள்

ஆழ்வார்கள்  மிக முக்கியமாகக் கருதும் பன்னிரெண்டு  திருநாமங்கள் மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்தவை. அத்திவ்ய நாமங்களும் அவற்றின்விளக்கங்களும்

1. *கேசவ* – துன்பத்தைத் தீர்ப்பவன்

2. *நாராயண*– உயிருக்கு ஆதாரமாக இருப்பவன்

3. *மாதவ* – திருமகள் மணாளனாக இருப்பவன்

4. *கோவிந்த* – பூமியைப் பிரளயத்திலிருந்து காத்தவன் (அ) பசுக்களை மேய்த்தவன்

5. *விஷ்ணு*– அனைத்துப் பொருள்களிலும் நிறைந்திருப்பவன்

6. *மதுசூதனன்*  – புலன்களாகிய இந்திரியங்களை ஈர்ப்பவன் (அ) *மது* என்னும் *அரக்கனை* *வென்றவன்*

7. *த்ரிவிக்ரம்*– மூன்றடிகளால் உலகங்களை அளந்தவன்

8. *வாமன* – குள்ளமான உருவம் உடையவன்

9. *ஸ்ரீதர* – ஸ்ரீயான திருமகளைத் தரிப்பவன்

10. *ஹ்ருஷிகேச* – தன் ஆணைப்படி புலன்களை நடத்துபவன்

11. *பத்மநாப* – தனது நாபியிலே தாமரையை உடையவன்

12. *தாமோத*– உரலில் கயிற்றால் கட்டப்பட்ட அடையாளம் கொண்ட வயிறு உடையவன்.

 *பாடல்* 

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயி ரத்தாண்டுபலகோடி நூறாயிரம்மல்லாண்ட திண்தோள் மணிவண்ணா! உன்செவ்வடி செவ்விதிருக் காப்பு

ஓம் நமோ நாராயணாய 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s