நீங்கள் கைலாயம் போக முடியவில்லையா?

?எல்லோராலும் கைலாயத்திற்கு சென்று சிவனை தரிசிக்க முடியாது.வாருங்கள், கைலாயத்திற்க்கு சமமான தென்கைலாயம் என்று போற்றப்படும் கோவை வெள்ளிங்கிரி மலைக்கு!இந்தியாவில், இந்து மத நூல்களின்படி மூன்று புனித கைலாசங்கள் உள்ளன;


 முதல் கைலாசம் வடக்கு துருவத்தில் கடலுக்கு நடுவே உள்ளதினால் பத்தர்களால் செல்ல இயலவில்லை. இதுவே வட கைலாசம் ஆகும். மத்திய கைலாசம் எனப்படும் இரண்டாவது கைலாசம், இமயமலையில் உள்ளது.


 இந்த காரணத்தால், பல தென்னிந்திய பக்தர்களால் இரண்டாவது கைலாசத்திக்கும் செல்ல இயலவில்லை. மூன்றாவது கைலாசம் என அழைக்கப்படுவது நம் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூரில் அமைந்துள்ள வெள்ளியங்கிரி மலைகளை குறிக்கிறது. இந்த கோவிலில் உள்ள சிவ தரிசனம் இமயமலையில் உள்ள சிவ தரிசனத்திற்கு சமம் என்று நம்பப்படுகிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s