தகுதி

download

துறவி ஒருவரைச் சந்திக்க மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுடன் வந்தார் ஒருவர். ஆனால் துறவியோ பொதுவான விஷயங்களையே பேசிக்கொண்டிருந்து விட்டு அவரை அனுப்பி விட்டார்.

எதிர்பார்ப்புகளுடன் வந்த அவர் ஏமாற்ற மிகுதியில் அங்கிருந்த சீடர் ஒருவரிடம் “ நான் தேடி வந்தது எனக்கு வழிகாட்டவல்ல ஒரு குருவை   ஆனால் இங்கு நான் பார்த்தது மற்ற மனிதர்களிலிருந்து வித்தியாசப்படாத ஒரு சாதாரண நபரையே” என்று குறைப்பட்டுக்கொண்டார்.

உடனே சீடன் “ செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி தன்னிடம் ஏராளமான தோல்களை வைத்திருப்பார். கேட்பவர்களின் காலுக்குத் தக்கபடி தோலை கத்தரித்துச் செருப்பைத் தைப்பார். அதேபோல்தான் எங்கள் குரு நாதரும் தம்மைக் காண வருபவர்களின் தகுதிக்கு ஏற்றபடி ஞானத்தை அருள்வார்” என்றான்.

4 thoughts on “தகுதி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s